استفاده روبات های آموزشی در مدارس ایتالیا

روبات ها به طور کلی به عنوان ابزار های آموزشی در ریاضیات، علوم و یا فن آوری استفاده می شوند.

اما یک مدرسه در ایتالیا رویکرد متفاوتی دارد.

لوکا رینا، معلم ادبیات ایتالیایی یکی از متفکران این پروژه گفت: "این پروژه دیدی متفاوت برای آموزش فرزندان در آینده دارد.

این پروژه در یک مدرسه بر روی بچه های 10 ساله صورت گرفته است که در آن از روبات به جای انسان استفاده کرده اند. این پروژه تقریبا حدود چهار ماه به طول انجامید.

محققان توضیح داده اند: این ها روبات ها، روبات هایی مدولار هستند که از چهار جز اصلی تشکیل شده است: ماژول تحرک، ماژول مرکزی، مغز ربات و یک صفحه نمایشگر چهره . این روبات با استفاده از این چهار جزء احساسات خود را نشان می دهد .

دیدگاه بسته است!