پکیج تحصیلی

کسب و کار / امور مالی / بازاریابی / اقتصاد / حقوق


1. دانشگاه بارسلونا (Universitat de Barcelona)
رتبه: 166 میان 1450 دانشگاه کسب و کار/ اقتصاد/ حقوق
دوره کارشناسی:
زبان: کاتالان
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
2. Universitat Autonoma de Barcelona
رتبه: 193 میان 1968 دانشگاه حسابداری و امور مالی / کسب و کار / اقتصاد / حقوق
دوره کارشناسی:
زبان: کاتالان
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
3. Universidad Pompeu Fabra
رتبه 298 میان 1990 دانشگاه کسب و کار/ اقتصاد
دوره کارشناسی:
زبان: کاتالان/ اسپانیایی / انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
4. ESADE Business School Barcelona
کسب و کار / اقتصاد / حقوق
دوره کارشناسی:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 2 سال
5. EAE Business School
کسب و کار / بازاریابی
دوره کارشناسی:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 2 سال
6. Universidad Internacional de Catalunya
کسب و کار / حقوق
دوره کارشناسی:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
7. EADA Business School
از سوی وزارت امور خارجه ایران مورد قبول نیست
رتبه: 100 کسب و کار / بازاریابی
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
8. Toulous Business School
از سوی وزارت امور خارجه ایران مورد قبول نیست
رتبه: 62 کسب و کار / بازاریابی / امور مالی
دوره کارشناسی:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
9. Universidad Ramon Llull
رتبه: 300 کسب و کار / بازاریابی
دوره کارشناسی:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
10. Universidad Autonoma de Madrid
رتبه 159 میان 1968 دانشگاه کسب و کار/ اقتصاد/ حقوق
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
فقط در رشته اقتصاد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
11. Universidad Complutense de Madrid
رتبه: 206 کسب و کار/ اقتصاد/ حقوق/ امور مالی
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
12. Universidad Caros 3rd de Madrid
رتبه: 253 کسب و کار/ اقتصاد/ حقوق/ امور مالی
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی و انگلیسی (دو زبانه)
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
13. Universudad Rey Juan Carlos
رتبه 800 میان 1996 دانشگاه کسب و کار/ اقتصاد/ حقوق/ امور مالی/ بازاریابی
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی - انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
فقط در رشته حقوق
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
14. IE Universidad de Madrid
رتبه 100 میان 1973 دانشگاه کسب و کار/ اقتصاد/ حقوق/ بازاریابی
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی - انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
فقط در رشته های کسب و کار و بازاریابی
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
15. ESCP Europe Madrid
از سوی وزارت امور خارجه ایران مورد قبول نیست
رتبه 12 میان 1819 دانشگاه کسب و کار
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی - انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
16. SLU Madrid
کسب و کار/ اقتصاد
دوره کارشناسی
زبان: اسپانیایی - انگلیسی
طول دوره: 4 سال
17. CEU Universidad san Pablo
دوره کارشناسی:
زبان: اسپانیایی - انگلیسی
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند.
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال