پذیرش تحصیلی بدون مدرک زبان

آیا پذیرش تحصیلی در دانشگاه های اسپانیا بدون مدرک زبان امکان پذیر است؟

در بعضی از دانشگاه های خصوصی امکان اخذ پذیرش بدون مدرک زبان امکان پذیراست.

دیدگاه بسته است!