نحوه پرداخت هزینه عقد قرارداد

هزینه عقد قرارداد به چه صورت باید پرداخت شود؟

نصف مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت دریافت شده و مابقی مبلغ پس از اخذ پذیرش دریافت خواهد شد

دیدگاه بسته است!