دفعات اقدام برای پذیرش تحصیلی

چندبار می توان برای پذیرش تحصیلی دردانشگاه های اسپانیا اقدام کرد؟

درخواست برای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در بعضی از دانشگاه ها سه بار در سال انجام می شود . درخواست برای اخذ پذیرش تحصیلی برای مقطع دڪترا یک یا دو بار در سال انجام میشود

دیدگاه بسته است!